100ask-t113pro lvds调试问题

RGB屏是可以正常显示的,但是配置完lvds设备树内容,显示异常,用fbshow写图片无法显示
设备树lvds配置如下:
&lcd0 {
lcd_used = <1>;

  lcd_driver_name   = "default_lcd";
  lcd_backlight    = <50>;
  lcd_if       = <3>;

  lcd_x        = <800>;
  lcd_y        = <600>;
  lcd_width      = <108>;
  lcd_height     = <94>;
  lcd_dclk_freq    = <39>;

  lcd_pwm_used    = <1>;
  lcd_pwm_ch     = <7>;
  lcd_pwm_freq    = <50000>;
  lcd_pwm_pol     = <0>;
	
	lcd_hbp       = <88>;
  lcd_ht       = <1024>;
  lcd_hspw      = <64>;
  lcd_vbp       = <15>;
  lcd_vt       = <625>;
  lcd_vspw      = <6>;

  lcd_lvds_if     = <0>;
  lcd_lvds_colordepth = <0>;
  lcd_lvds_mode    = <1>;

  lcd_frm = <0>;
  lcd_io_phase = <0x0000>;
  lcd_gamma_en    = <0>;
  lcd_bright_curve_en = <0>;
  lcd_cmap_en     = <0>;
	
deu_mode      = <0>;
  lcdgamma4iep    = <22>;
  smart_color     = <90>;

  pinctrl-0 = <&lvds0_pins_a>;
  pinctrl-1 = <&lvds0_pins_b>;

};
请问哪里配置不对吗